Nestátní zdravotnické zařízení
poskytujeme ambulantně odborné psychologické služby
dospělým, párům, rodinám a dospívajícím

Naše nabídka služeb

Psychodiagnostika:

Cílené a komplexní psychologické vyšetření zaměřené na:

  • Vyšetření kognitivních funkcí a zhodnocení jejich úrovně– inteligence, paměť, soustředění, postižení CNS
  • Vyšetření osobnosti
  • Diferenciální diagnostika v rámci posuzování duševní poruchy

Psychoterapie:

Co je psychoterapie?

Psychoterapie je léčebná metoda využívající psychologických prostředků ke zvýšení duševního zdraví klienta. Je založena na rozhovoru, kde se hledají příčiny potíží, posilují se vnitřní zdroje člověka k jeho uzdravení, nachází řešení. Psychoterapie může být orientována na změnu v osobnosti, podporu nebo doprovázení při řešení složitých životních situacích. Cílem psychoterapie je vyřešení momentální situace, zbavení nebo zmírnění obtíží, zabránění jejich opakování, získání kontroly nad sebou samým, zvýšení autonomie, zkvalitnění vztahů.

Psychoterapie - foto

Individuální psychoterapie

Společně s klientem se snažíme o hlubší porozumění jeho problémům, potížím, situaci. Usilujeme o odstranění jeho vnitřních psychologických překážek, které blokují prožívání a jednání. Klient má možnost nahlédnout na svůj vlastní život a problémy s odstupem a použít k tomu novou zkušenost, kterou si nese z terapeutického sezení. 

Indikace: u neurotických stavů jako nervozita, nezvládnutý stres, při nutkavých myšlenkách a chování, při nespavosti, úzkosti, panických atakách, depresi, při obtížích spojených s adaptací na náročné životní změny, poruch příjmu potravy, psychosomatických potížích, sebepoškozujícího chování, závislostech…

Párová psychoterapie:

V párové psychoterapii se zaměřujeme především na vztah a jeho dynamiku. Usilujeme o lepší porozumění vztahovým problémům, pochopení trápení každého v páru, nalezení vhodnějších způsobů komunikace, otevření nových možností, jak řešit vztahové problémy.

Častá témata: partnerská krize, ztráta důvěry v partnera, nevěra, paralelní vztahy, problémy s intimitou ve vztahu, osamění ve vztahu, časté konflikty a hádky, žárlivost, zvládnutí předrozvodové a porozvodové situace, uspořádání vztahů v rodině…

Rodinná psychoterapie:

Rodinná psychoterapie se zaměřuje na celý rodinný systém. Někdy je potřeba nahlédnout na potíže jednotlivých členů rodiny z hlediska celé rodinné situace. Rodinu chápeme jako uzavřený systém, kdy při narušení její vnitřní rovnováhy vzniká symptom, nebo nemoc, kterou se snažíme pojmenovat, označit a hledáme cestu k znovuobnovení narušené rovnováhy. Pochopení a podpora je dávána každému členu rodiny. V jeho problémech hledáme souvislosti se současným fungováním rodiny. Při konzultacích pracujeme s celou rodinou, tedy pokud možno se všemi jejími členy i s kojenci a malými dětmi.

Častá témata: problémy v komunikaci, pocity nepochopení, výchovné potíže s dětmi i dospívajícími, sourozenecké vztahy, vytváření koalic, péče o děti v rozvodové a porozvodové situaci, onemocnění v rodině, úmrtí v rodině, podpora rodičovství…

Skupinová psychoterapie:

Skupinová psychoterapie je přístup, který využívá k léčebným účelům skupinovou dynamiku – vztahy a interakce mezi jejími členy. Skupina nabízí zážitky úlevy a podpory v tíživých situacích formou emoční podpory, soudržnosti, naslouchání, povzbuzování, pomoci při hledání řešení. Členové získávají nové náhledy na své prožívání a motivy jednání, převážně nevědomého charakteru (které je analogické k fungování v reálných skupinách). Učí se otevřenosti, spontaneitě, korigování svého jednání, zvládat emočně náročné situace, novým formám kontaktu, zpracovávat minulé zážitky a zažité vzorce, lépe jim rozumět a být na nich méně závislí. Skupina přispívá k lepšímu poznání sebe ve vztazích, otevírá přístup k nevědomým částem psychiky a umožňuje jejich integraci do celkového fungování člověka. Posiluje vlastní identitu a procesy zrání. Napomáhá naději, nezávislosti, poznávání vlastní zranitelnosti, odvahy, upřímnosti, síly…

Krizová intervence:

Krizová intervence je psychologická metoda, která je určena pro lidi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou nedokáží sami vyřešit svými běžnými vyrovnávacími strategiemi. Lidé v krizi, často zažívají nepříjemné pocity napětí, úzkosti, smutku, hněvu, ale také bezmoci a beznaděje. Pomocí krizové intervence jim psychoterapeut pomůže najít nové cesty k řešení jejich situace a získat ztracenou stabilitu i rovnováhu. Krizová intervence se obvykle zaměřuje na aktuální stav a aktuální problematiku a pomáhá nasměřovat do blízké budoucnosti. Cílem je stabilizace stavu klienta, provedení obtížným životním obdobím a prevence vzniku vážnějších psychických nemocí.

Krizová intervence využívá prvků psychoterapie, obvykle se sestává z 1 -10 sezení a následně může vyústit v návaznou psychoterapii.

Arteterapie:

Atreterapie je činnost, která využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření (barvami, papírem, hlínou, přírodninami, kameny, apod.). Je to řeč obrazů, nejuniverzálnější jazyk, který vstupuje do nevědomí, zdroje životadárné, tvůrčí síly. Arteterapie nabízí dobrodružnou cestu za odkrýváním tvořivého a léčivého potenciálu každého člověka, pochopení sebe sama, chápání temnot svého bytí, podporu v hledání odpovědí na řešení starostí ve vlastním životě, k vnitřní svobodě.